10 – jarig bestaan BKV

Oprichting in 2012

Op 7 februari 2012 vond onder voorzitterschap van wijlen Willem Loos in de Kattendans te Bergeijk de oprichtingsvergadering van de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging plaats.

In feite was het zaadje om een kunstenaarsvereniging op te richten al jaren eerder geplant, namelijk in 2008. In dat jaar bestond weverij De Ploeg 50 jaar. Met de opdracht van Weverij De Ploeg aan architect Rietveld en landschapsarchitect Mien Ruys om een nieuwe productiehal met kantoren en een park te ontwerpen werd Bergeijk zich bewust van het speciale karakter van Weverij de Ploeg. De artistieke waarde van het bedrijf werd voelbaar in de Brabantse plattelandsgemeente.

Alhoewel weverij de Ploeg al in 2007 uit Bergeijk verdween is de nalatenschap van Rietveld en het kunstzinnige bewustzijn bewaard gebleven. Dat het in 2008 50 jaar geleden was dat het enige industriële complex van Rietveld haar deuren opende, vond men reden genoeg om een expositie samen te stellen van hedendaagse professionele, semiprofessionele en amateur kunstenaars. De toenmalige cultuurwethouder van Bergeijk, Anja Tils, vroeg Willem Loos een tentoonstelling in het leegstaande gebouw te realiseren. Er vormde zich al snel een enthousiaste projectgroep die het beste uit ieder individu naar boven bracht, met als prachtig resultaat: een druk bezochte tentoonstelling “Kunst in Park & Fabriek”.

Tijdens de oprichtingsvergadering op 7 februari 2012 hadden zich 33 personen aangemeld voor het lidmaatschap van deze amateurkunstenaarsvereniging. Staande de vergadering meldden zich diverse personen voor een bestuursfunctie waaronder Marcel van den Berg voor communicatie, Mieke Weekers als penningmeester, Mária van Iersel voor de programmering en Joseph van den Enden als secretaris. De laatstgenoemde heeft inmiddels al tien jaar zitting in het BKV-bestuur.

Op 17 februari 2012 werden de statuten ondertekend onder toezicht van notaris Muijsson te Eersel door wijlen Willem Loos en Marcel van den Berg. Daarmee kreeg de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging een officiële status als rechtspersoon.

De start in de Ploegfabriek

De BKV ging voortvarend van start, met enkele voormalige kantoren van Weverij De Ploeg als voorlopige residentie. Vanaf die tijd werden bij toerbeurt tweejaarlijkse overzichtstentoonstellingen en atelierroutes georganiseerd. En een tweedaagse keramiekmarkt, jaarlijks terugkerende etalagekunst, lezingen, gezamenlijke bezoeken aan musea, workshops etc.

In 2013 werd een opdracht uitgeschreven door de gemeente Bergeijk voor een nieuw portret van de Koning, hetgeen resulteerde in een prachtig bronzen silhouet van BKV lid Loes

Smolders. In datzelfde jaar exposeerde voorzitter Willem Loos in juni t/m augustus een 3D-werk naar een ontwerp van Bart van der Leck in het Glazen Paviljoen in de Bloemen- en Beeldentuin van het Bezoekerscentrum Teutenhuis in Bergeijk. Voor een impressie hiervan, zie https://www.youtube.com/watch?v=w3PK9U4jTUU Datzelfde jaar werd gestart met een lang gekoesterde wens, het BKV Jeugdatelier. Dat dit een groot succes werd met twee groepen van 12 kinderen op woensdagmiddag, was mede te danken aan de samenwerking met Art4You in de vorm van de gesubsidieerde ”Click-projecten”

In de jaren die volgden steeg het aantal leden voortdurend. Op een goed moment was het ledental opgelopen tot 63 en een 10-tal vrienden van de BKV.

Niet alles was “zum Himmelhoch jauchzend”, want op 18 maart 2014 moesten we afscheid nemen van Willem Loos, initiatiefnemer en voorzitter van de BKV; een gemis als bestuurslid met zijn kennis en vaardigheden. Zowel strategisch, netwerkend en praktisch heeft hij een enorme inbreng gehad.

Ondanks het gemis zijn we als vereniging er toch in geslaagd in dat jaar de nodige activiteiten aan de dag te leggen. De organisatie van de tentoonstelling “Over de Grens” in het Ploeggebouw was een groot succes, mede door de deelname van de Amateur schildersvereniging “Rietpen” uit Eersel, de kunstkring “Kosmos” uit Lommel (B)  en uiteraard onze eigen leden.

Een ander hoogtepunt in de geschiedenis van de BKV was de organisatie van een tweedaagse keramiekmarkt met gerenommeerde nationale en internationale keramisten in september 2015.

In februari 2015 werd het eerder in het “Glazen Paviljoen” tentoongestelde kunstwerk door de BKV in de hal van het Bergeijkse gemeentehuis opgehangen. Een groot, kleurrijk kunstwerk, midden in de publieksruimte van het gemeentehuis van Bergeijk. Een prachtig postuum eerbetoon aan kunstenaar Willem Loos. Helaas moest dit prachtige object recent wijken vanwege een  zogenoemde “restyling” van het gemeentehuis.

In dat zelfde jaar werden de BKV leden onder meer Stichting Promotie Bergeijk uitgenodigd om relatiegeschenken te ontwerpen en te presenteren aan de leden van de Bergeijkse ondernemers. 2015 was tevens het jaar waarin het voorzitterschap van Marcel van den Berg overgenomen werd door Jack van Bommel en er gestart werd met de jaarlijkse expositie “Kunst in de etalage”, waarvoor jammer genoeg na een aantal jaren de belangstelling zodanig afnam deze activiteit gestopt is.

Vertrek uit de Ploegfabriek

Vanwege de restauratie van het Ploeggebouw moest de BKV op zoek naar een andere ruimte, hetgeen grote gevolgen bleek te hebben voor een aantal activiteiten, zoals het jeugdatelier, de verenigingssfeer en daaruit voortvloeiend de terugloop van het aantal leden. Via een kortstondig verblijf in de voormalige brandweerkazerne te Luyksgestel, konden we voor één jaar terecht in de leegstaande basisschool St. Bernardus. Even bloeide het enthousiasme weer op wat tot uiting kwam in een grote expositie in de leegstaande klaslokalen met demonstraties en workshops. Een haalbaarheidsstudie om het monumentale gebouw in eigen beheer te krijgen mocht niet baten.

Toezeggingen vanuit het gemeentebestuur m.b.t. een tweetal container klaslokalen als een ideaal onderkomen voor de BKV bleken financieel niet haalbaar te zijn. Een teleurstelling die zijn weerslag had op het toenmalige bestuur en de continuïteit van de BKV als vereniging kwam in het geding. Een aantal leden die niet konden verkroppen dat de BKV ter ziele zou gaan is met een voorstel gekomen waarbij de leden beslissingsbevoegdheid kregen en het lidmaatschap niet langer vrijblijvend was.  De bestuursleden, voorzitter, penningmeester en secretaris hadden daarbij slechts een coördinerende en vertegenwoordigende taak.

In het voorjaar 2017 leidde e.e.a. tot een bestuurswissel met dezelfde samenstelling als heden ten dage. En wederom was het zoeken naar een oplossing voor een eigen verenigingsruimte. In hetzelfde jaar werd in heel Nederland ook het 100-jarig bestaan van stijlgroep “de Stijl” gevierd. We kregen de beschikking over een winkelpand op het adres Hof 100, waar een overzichtstentoonstelling werd ingericht, het jeugdatelier weer een nieuwe impuls kreeg en lezingen konden worden gehouden. Het pand deed tevens dienst als werkruimte voor leden die hun bijdrage leverde voor de aankleding van het Ploegpark.

Daarnaast was een tijdelijke ruimte gevonden in de leegstaande werkplaats van Diffutherm op de Waterlaat te Bergeijk. Gezien het bestemmingsplan mochten we daar het Jeugdatelier niet opstarten met als gevolg dat de ruimten slechts dienden als tijdelijke opslagplaats. En ook daar moesten we na een jaartje weer vertrekken.

De eerste en belangrijkste taak van het nieuwe bestuur was het verkrijgen van een eigen onderkomen voor de BKV. In overleg met wethouder Stef Luyten en ambtenaren aanvaardde het bestuur een opdracht tot het schrijven van een projectplan, inclusief een onderbouwde subsidieaanvraag met als hoofdonderdeel een kunst educatief aanbod voor de Bergeijkse Jeugd.

Diverse overlegronden leidden er uiteindelijk toe dat de BKV in de loop van 2018 kon beschikken over de voormalige peuterspeelzaal aan de Dr. Rauppstraat 37, waar we tot op heden nog resideren.

Direct daarna werd met een aantal leden met veel enthousiasme begonnen met de inrichting van de ruimte, het aanschrijven van de basisschooljeugd en scholieren van het voortgezet onderwijs. Waarna we snel op maandagavond voor scholieren van het voortgezet onderwijs en op de woensdagmiddag voor de basisschooljeugd een aangepast kunsteducatie programma konden aanbieden. Bij het Bergeijkse voortgezet onderwijs bleek weinig animo te zijn, waardoor het aanbod na een kwartaal al stopte. Daartegenover was er wel veel belangstelling vanuit de basisschoolleerlingen. Vanaf de start niet meteen “volle bak”, maar mede door het uitkomen van het programma boekje “Sjors Creatief” begin september op alle Bergeijkse basisscholen konden we verheugen op meer dan voldoende inschrijvingen.

Naast het enthousiasme over het deelnemersaantal van het Jeugdatelier konden wij als bestuur ons ook verheugen op een heropleving van het verenigingsleven. We hadden weer een eigen plek. Een ontmoetingsplaats voor leden, waar we konden beginnen met het organiseren workshops, lezingen, tentoonstellingen en volwassen educatie.

Het jaar 2019 diende zich aan als een goed verenigingsjaar waarin bovengenoemde activiteiten ruimschoots aan bod kwamen. Helaas was de snel om zich grijpende Corona besmetting vanaf maart 2020 weer een grote spelbreker. De continuïteit van alle activiteiten voor jong en oud had er zwaar onder te leiden.

In 2021 konden we de activiteiten, met name het BKV jeugdatelier weer voorzichtig opstarten, maar het virus had wel zijn impact op het deelnemersaantal; dit was nagenoeg tot de helft gereduceerd. Hopelijk kunnen we in dit lustrumjaar, niet gehinderd door Corona, alle activiteiten weer als vanouds uitvoeren. Gelukkig zijn kunstenaars een volhardend en creatief slag mensen dat zich door niets en niemand laat weerhouden bij de realisatie van hun ambities.

januari 2022
Namens het BKV bestuur,
Joseph van den Enden, Jos Smeets Daan van den Enden
Voorzitter/woordvoerder BKV Secretaris/Communicatie BKV Penningmeester BKV

Geef een reactie