Privacy verklaring

In verband met de geldigheid van deze verklaring dienen alle velden ingevuld dan wel aangevinkt te worden

  "Lid van Bergeijkse Kunstenaarsvereniging verklaart hierbij bekend te zijn met onderstaande regelingen binnen de vereniging en daarmee akkoord te zijn"

  "Deze verklaring betreft:"

  • De privacywetgeving en AVG
  • Het privacyreglement
  • Het beheer en gebruik van de vastgelegde persoonsgegevens ten behoeve van de lidmaatschapsadministratie en interne communicatie
  • Procedure vaststelling van het contributiegeld
  • De wijze van betaling van de contributie
  • De wijze van verlengen van het lidmaatschap
  • De wijze van opzeggen van het lidmaatschap
  • Het publiceren van foto’s op de website, op de app, in het clubblad, Facebook en overige (sociale) media
  • Het publiceren van digitale berichten (dat is een alomvattende benaming van nieuwsbrieven, mailings)
  • Het gebruik van Groep-app’s
  • De statuten en het huishoudelijk reglement

  "Door het aanvinken van een item wordt aangegeven dat het lid bekend en akkoord is met het genoemde item"

  "Aldus ondertekend te Bergeijk"